Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης καταργεί τα Δικαστήρια;

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των πολιτών σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου.
Πιο αναλυτικά:

Πότε είναι δυνατή η προσφυγή στον θεσμό της Διαμεσολάβησης.
Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση είναι δυνατή:
Α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.
Β) Ύστερα από πρόταση του Δικαστηρίου, δηλαδή, αν υπάρχει εκκρεμής υπόθεση, το δικαστήριο μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.
Γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους – μέλους ή
Δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο.

Τι είναι ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.
Φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορεί να είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνιστούν από κοινού ένα τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και λειτουργεί μετά τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σκοπός του Φορέα.


Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.
Για την υλοποίηση των σκοπών του ο φορέας πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως συνεργάζεται με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για θέματα της αρμοδιότητας τους, διοργανώνει συνέδρια ημερίδες και σεμινάρια.

Βασική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Διαμεσολαβητών.
Η Βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της διαμεσολάβησης και εφαρμογές πρακτικής των θεωρητικών γνώσεων υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εκπαιδευτή διαμεσολάβησης και εφαρμογές πρακτικής των θεωρητικών γνώσεων υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εκπαιδευτή διαμεσολάβησης με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονάδων εκπαίδευσης σαράντα ( 40 ) ωρών.


Η μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών συνίσταται στην τακτική προαγωγή των γνώσεων τους ανά διετία και με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονάδων εκπαίδευσης δέκα ( 10 ) ωρών.

Εκπαιδευτής των Διαμεσολαβητών.
Ο εκπαιδευτής διαμεσολαβητών πρέπει να είναι είτε διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών με διεθνή αναγνώριση και εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του φορέα είτε:
Α) Να είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Β) Να έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής διαμεσολαβητών σε αναγνωρισμένου κύρους φορέα κατάρτισης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με χρόνο εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα ( 40 ) ωρών.
Γ) Να έχει εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης ενός εκ των μερών.
Δ) Να έχει πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό του αντικείμενο και
Ε) Να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στον επιστημονικό του κλάδο ή να έχει τουλάχιστον διακόσες ( 200 ) ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης.

Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι Διαμεσολαβητές.
Υποψήφιοι διαμεσολαβητές μπορεί να είναι 1) Δικηγόροι και 2) όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. η από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή και την αντιστοιχία.

Οι Υποψήφιοι Δικηγόροι Διαμεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον α) δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύουν το διορισμό τους ως δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως αποδεικνύεται με τη προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου και β) προσκομίσουν βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ότι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα και ότι δεν έχουν καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Για τους Υποψήφιους Α.Ε.Ι ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών αλλοδαπής δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007, όπως αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Ανώτατος αριθμός υποψήφιων Διαμεσολαβητών.
Ο αριθμός των υποψήφιων Διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18. Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να είναι λιγότεροι από δύο για κάθε εκπαιδευτική περίοδο.

Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Το περιεχόμενο της βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης των διαμεσολαβητών περιλαμβάνεται από τρία μέρη: 1) το Θεωρητικό ( Εισαγωγή και Γενικές Αρχές της Διαμεσολάβησης, Εξέλιξη της Διαδικασίας, Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, Ανάλυση Συγκρούσεων, το δίκαιο της διαμεσολάβησης και άλλα..) ,2) μαθήματα που αφορούν την εφαρμογή της διαμεσολάβησης και 3) πιστοποίηση γνώσεων και γραπτές εξετάσεις.

Διαβάστηκε 286 φορές