Κοινωνία

Κοινωνία (9)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Στην αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο νόμου « Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» αναφέρεται στο υπό ψήφιση νομοσχεδίο, επί της αρχής, πως μία σύγχρονη έννομη τάξη οφείλει να προσφέρει στους πολίτες περισσότερους από έναν τρόπους επίλυσης των διαφορών τους, οι οποίοι συνδέονται με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έτσι, διευκολύνεται η δυνατότητα επιλογής εκείνης ακριβώς της λύσης που προσήκει στην εκάστοτε περίπτωση.


Πράγματι όλες οι διαφορές δεν είναι επιδεκτικές επίλυσης με το ίδιο πάντα μέσο. Υφίστανται λ.χ. διαφορές που έχουν αναχθεί από τα μέρη σε θέμα αρχής, ώστε η δικαστική απόφαση να αποτελεί τον μόνο κατάλληλο τρόπο για την αυθεντική επίλυσής τους.  Υφίστανται, όμως από την άλλη πλευρά και διαφορές, ως προς τις οποίες η σχετικότητα της ορθής λύσης, η ύπαρξη επαγγελματικών σχέσεων, οι σχέσεις γειτονίας κλπ. Αναδεικνύουν την από κοινού διευθέτηση ως το ενδεδειγμένο μέσο.


Εξάλλου, ο μεγάλος φόρτος των δικαστηρίων, η συχνή κατάχρηση των υφιστάμενων δικονομικών δυνατοτήτων  και οι ελλείψεις και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στην υλικοτεχνική υποδομή επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική παροχή της τακτικής δικαιοσύνης, με συνέπεια τις τελευταίες δεκαετίες να έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες εναλλακτικές διαδικασίες, που υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό το συνηθισμένο μοντέλο της δίκης που περατώνεται με δικαστική απόφαση.  Στους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση.


Τι είναι διαμεσολάβηση;


Η διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή, προσδιορίζουν τις επιμέρους πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντά τους.


Η αρχή της ελεύθερης επιλογής του θεσμού της διαμεσολάβησης από τα μέρη.


Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση επαφίεται στην πρωτοβουλία των μερών και αποτελεί μία μη δεσμευτική, καθαρά ιδιωτική μέθοδο επίλυσης των διαφορών.
Με τη διαμεσολάβηση, η κρατική δικαιοσύνη δεν αμφισβητείται και δεν ιδιωτικοποιείται, όχι μόνο γιατί δεν αποκλείεται η ευχέρεια της προσφυγής σε αυτής, αλλά και γιατί ουδείς δικαιούται να επιβάλλει τη διαμεσολάβηση ως μέθοδο επίλυσης διαφορών.  Αντίθετα, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν άλλους, αποτελεσματικότερους εναλλακτικούς τρόπους, για την επίλυση της διαφοράς τους.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του θεσμού της διαμεσολάβησης;


Η διαμεσολάβηση ως θεσμός διακρίνεται από ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία η πολιτική δίκη ως εκ του προορισμού και της δομής τη δεν μπορεί να εγγυηθεί στον ίδιο βαθμό.  Η σχετική διαδικασία χαρακτηρίζεται ειδικότερα από εχεμύθεια, με αποτέλεσμα την προστασία τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών των μερών, από ευελιξία, αφού η πορεία της προσδιορίζεται ελεύθερα από τον διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη, και από τον έλεγχο των ίδιων των μερών επί της διάρκειας και κυρίως της έκβασής της,  αφού εναπόκειται σε αυτά και μόνο να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα επιλύσουν την διαφορά τους ή να τερματίσουν τη διαδικασία όποτε το επιθυμούν.


Τα ένδικα μέσα στη δημόσια δίκη είναι πολλά και ποικίλα και συνεχίζονται και κατά την εκτέλεση της εκδιδόμενης απόφασης. Αντίθετα , στη διαμεσολάβηση δεν νοούνται ένδικα μέσα, αφού αυτή ή καταλήγει σε φιλικό διακανονισμό ή αποτυγχάνει.


Εξάλλου, στη διαμεσολάβηση η ενδεχόμενη συμφωνία θα προκύψει μετά από ανάδειξη και συνεκτίμηση από τα μέρη, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ακόμα και μη νομικών στοιχείων που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.


Δυνατότητα αποδέσμευσης από νομικά στοιχεία και επιχειρήματα


Η δυνατότητα αυτή αποδέσμευσης από νομικά στοιχεία και επιχειρήματα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της διαμεσολάβησης , αφού οι λύσεις είναι περισσότερο προσανατολισμένες στα συμφέροντα των μερών. Ομοίως, είναι δυνατή η ένταξη στη διαμεσολάβηση ακόμα και απαιτήσεων που δεν συνέχονται με την αρχική διαφορά, κάτι που δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της δίκης.


Ιδιαίτερη, τέλος, σημασία πρέπει να αποδοθεί στη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης με τη διευθέτηση της διαφοράς ως αποτέλεσμα της σύμμετρης και φιλικής ικανοποίησης των κατ΄ιδίαν συμφερόντων των μερών και της διάθεσής τους να συνεχίσουν την επιχειρηματική ή άλλη συνεργασία τους προς όφελος των ίδιων και του ευρύτερου επαγγελματικού ή κοινωνικού τους χώρου.


Πως επηρεάζει ο θεσμός της διαμεσολάβησης τους «παλιούς» παράγοντες της δικαιοσύνης όπως τους δικαστές, τους δικηγόρους αλλά και τους ενδιαφερόμενους πολίτες.


Ο νέος για τα ελληνικά δεδομένα θεσμός της διαμεσολάβησης θα αποβεί προς όφελος όλων, δικαστών , δικηγόρων και ενδιαφερόμενων πολιτών. Οι δικαστές θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο, αφού θα έχουν την ευχέρεια να διαπαιδαγωγήσουν τους εμπλεκόμενους διαδίκους ως προς τη δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς τους, αλλά και να ασχοληθούν με τις υποθέσεις εκείνες που πράγματι χρειάζονται δικαστική διερεύνηση και απόφαση. Οι δικηγόροι δεν θα απωλέσουν την επαγγελματική ύλη τους διότι τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, στην οποία αναμένεται η πολύτιμη συμβολή τους. Οι ίδιοι δε οι πολίτες, ακόμη και στην περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, θα έχουν αποκομίσει το αδιαμφισβήτητο όφελος ότι τουλάχιστον συζήτησαν και προσπάθησαν να κατανοήσουν ο ένας τις θέσεις του άλλου.


Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα εφαρμόζονται τόσο στη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές διαφορές, όσο και σε εσωτερικές διαδικασίες διαμεσολάβησης.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία παλαιά όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση, με τη συνύπαρξη και με τη λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτές. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να αποδώσει κάποιος με απόλυτη βεβαιότητα την πατρότητά της σε ένα και μόνο λαό, σε μία εποχή και σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.


Στη σύγχρονη εποχή ο θεσμός της  Διαμεσολάβησης εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία στις Η.Π.Α από το 1976 και  έπειτα για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του αμερικανικού δικαϊκού συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο θετικό ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε πολλά κράτη ανά την υφήλιο όπως τον Καναδά, την Αγγλία, την Ιταλία και πολλά άλλα. Επιτέλους αν και ετεροχρονισμένα ο θεσμός αυτός εισήχθη το 2010 ύστερα από την ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία  2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Στη συνέχεια παραθέτουμε όλα τα άρθρα του Ν. 3898/2010 ενώ μερικά από αυτά έχουν σχολιασθεί για την καλύτερη δυνατή κατανόησή τους.

Ν. 3898/2010
Άρθρο 1/ Σκοπός

Ο νόμος αυτός έχει σκοπό : α) την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και β) τη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης.

Στο άρθρο αυτό εξηγείται συνοπτικά ο σκοπός του νομοσχεδίου κάνοντας αναφορά στην ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και στην περιγραφή των κανόνων οι οποίοι θα περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της διαμεσολάβησης και στα όρια τα οποία θα υπόκειται.

 Άρθρο 2/ Υπαγόμενες διαφορές

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση αποδεικνύεται με έγγραφο ή από τα πρακτικά του δικαστηρίου στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.


Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζεται ποιο είναι το πεδίο μέσα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η διαμεσολάβηση. Δηλαδή σε ποιους κλάδους δικαίου μπορεί να υπαχθεί μια διαφορά στη διαμεσολάβηση. Το άρθρο 2 εξαιρεί κατ’ ουσία τις ποινικές υποθέσεις, οι φορολογικές, οι τελωνειακές , οι διοικητικές ή γενικά οι αξιώσεις κατά τις κρατικής εξουσίας λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας.


Επίσης ορίζει το υποχρεωτικό της προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας για την υπαγωγή μιας διαφοράς στη διαμεσολάβηση χωρίς όμως να συνεπάγονται δικονομικές συνέπειες. Η συμφωνία αυτή μπορεί να συναφθεί από τα μέρη είτε με τη βοήθεια των νομικών τους συμβούλων είτε σε συνδυασμό έπειτα από την ενημέρωση που θα τους κάνει ο διαμεσολαβητής.

 

Άρθρο 3/ Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

1.    Διαμεσολάβηση είναι δυνατή :
α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας,
β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους ή
δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο.


Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσωρινά και μέχρι περατώσεώς της τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.


2.    Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Στο άρθρο 3 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν να υπαχθεί η διαφορά τους στην διαδικασία του θεσμού της διαμεσολάβησης και καθιερώνει την θεμελιώδη αρχή που διέπει όλο το νομοσχέδιο, την αρχή της εκούσιας επιλογής του θεσμού της διαμεσολάβησης και την αρχή της ελευθερίας των μερών η οποία προϋποθέτει ότι τα μέρη έχουν σαφή και πλήρη γνώση της διαφοράς τους κατά τις πραγματικές και νομικές διαστάσεις της, ώστε να μπορούν να συμφωνήσουν για την υπαγωγή της στη διαδικασία αυτή.

 

Άρθρο 4 / Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως διασυνοριακοί διαφορά νοείται εκείνη κατά την οποία τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί μονίμως ή διαμένει συνήθως σε κράτος – μέλος διαφορετικό από εκείνο οποιουδήποτε άλλου μέρους κατά την ημερομηνία στην οποία:


αα) τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης αφότου ανέκυψε η διαφορά
ββ) διετάχθη η διαμεσολάβηση από δικαστήριο κράτους μέλους
γγ) υφίσταται υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού δικαίου ή
δδ) κληθούν τα μέρη για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3.


Για τους σκοπούς των άρθρων 10 και 11, ως διασυνοριακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχίζουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής των μερών, κατά την προβλεπόμενη στην κατά τα ανωτέρω περίπτωση α υπό στοιχεία αα, ββ ή γγ ημερομηνία.


Η έννοια της κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 44/2001.
β) Ως διαμεσολαβητής νοείται διαρθρωμένη Διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον ειρηνοδίκη ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ.
γ) Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τα μέρη πρόσωπο, διαπιστευμένο ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.

 

Άρθρο 5 / Φορείς κατάρτισης

1.    Φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορούν να είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και λειτουργούν μετά τη χορήγηση άδειας  από την υπηρεσία του άρθρου 7 .


2.    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις δανειοδότησης Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, το περιεχόμενο των σχετικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους , τόπος διεξαγωγής τους, τα προσόντα των εκπαιδευτών, ο αριθμός των σμμετεχόντων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους. Οι κυρώσεις αυτές είναι χρηματικό πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Τα κριτήρια επιλογής και επιμέτρησης των κυρώσεων θα καθορισθούν με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα.


3.    Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, οι φορείς κατάρτισης της παραγράφου 1 καταθέτουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Άρθρο 6 / Φορέας Πιστοποίησης


1.    Συνίσταται Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται ιδίως η πιστοποίηση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, ο έλεγχος για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, ο έλεγχος της συμμόρφωσης της συμμόρφωσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και η εισήγηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 . Η Επιτροπή συγκροτείται από τον πρόεδρο και τέσσερα ( 4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους. Η θητεία τους είναι τριετής.


2.    Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται ως πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους τρεις ( 3) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με άρτια εκπαίδευση και επαρκή εμπειρία σε θέματα διαμεσολάβησης και δύο ( 2 ) δικηγόροι που υποδεικνύονται από την ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων . Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Η ως άνω αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.


3.     Η πιστοποίηση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται ύστερα από εξετάσεις ενώπιον επιτροπής εξετάσεων, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της Επιτροπής της παραγράφου 1, τα οποία ορίζει ο πρόεδρος αυτής, και ένας δικαστικός λειτουργός, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 και προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής. Αυτή ελέγχει αν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαρκή εκπαίδευση από τους φορείς κατάρτισης του άρθρου 5, για να παρέχει υπηρεσίας διαμεσολάβησης και η απόφαση της είναι έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 και της επιτροπής εξετάσεων , η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό που προβλέπεται στον Κανονισμό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται.:


Α) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής εξετάσεων, « η οποία αμοιβή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.»
Τα εξέταστρα που προκαταβάλλονται με παράβολο από τους υποψηφίους στην επιτροπή  εξετάσεων .


4.    Η απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 για την πιστοποίηση ή μη των διαμεσολαβητών είναι έγγραφη και εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής εξετάσεων .


5.    Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων :
Α) εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 1 και της επιτροπής εξετάσεων,
Β) καθορίζονται ειδικότερα η Διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια , οι όροι και οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων διαμεσολαβητών ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.
Γ) καθορίζεται η Διαδικασία ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και
Δ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

 

 

Άρθρο 7  / Διαπίστευση

1.    Το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο για τη Διαπίστευση των διαμεσολαβητών και την έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη Διαπίστευση, μεριμνά δε για τη σύνταξη πινάκων των αδειοδοτούμενων φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και τη διανομή των πινάκων αυτών στα δικαστήρια.


2.    Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. :
Α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη Διαπίστευση των διαμεσολαβητών, καθώς και η Διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου Διαπίστευσης που έχουν λάβει οι διαμεσολαβητές σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Για την αναγνώριση αυτή, σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση αυτή, καθώς και για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της Διαπίστευσης απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1.
Β) Θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές
Γ) προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιβολή κυρώσεων από την παράβαση των ρυθμίσεων του ανωτέρου Κώδικα. Οι κυρώσεις αυτές που επιβάλλονται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1, είναι η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της Διαπίστευσης και
Δ) ρυθμίζεται  κάθε σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 8 /Διαδικασία

1.    Στη Διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος τους, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα , παρίστανται με πληρεξούσιο Δικηγόρο.


2.    Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους.


3.    Η Διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν τη Διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν. Η Διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα  από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.


4.    Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί το διορισμό του και ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο.


Στο άρθρο 8 περιγράφεται η διαδικασία σύμφωνα με τη οποία διεξάγεται η διαμεσολάβηση. Στην πρώτη παράγραφο επιβάλλεται η παράσταση των μερών στη διαδικασία με δικηγόρο ενώ στη δεύτερη ορίζεται η ελεύθερη επιλογή του διαμεσολαβητή από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής του.  Στην Τρίτη παράγραφο με συνοπτικό τρόπο περιγράφεται η διαδικασία και οι βασικές αρχές που διέπουν τον θεσμό όπως η αρχή της εκούσιας επιλογής αυτού, η αρχή της εμπιστευτικότητας και της μυστικότητας καθότι δεν τηρούνται πρακτικά και τα μέρη μπορούν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία όποτε θέλουν χωρίς καμία δικονομική συνέπεια.  


Άρθρο 9 /Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση

1.    Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης που πρέπει να περιέχει:
Α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή
Β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,
Γ) τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν μέρος στη Διαδικασία της διαμεσολάβησης,
Δ) τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση , με βάση την οποία διεξήχθη η διαμεσολάβηση
Ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της διαμεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς.


2. Μετά το πέρας της Διαδικασίας διαμεσολάβησης το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή , τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρωτότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει , με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση. Κατά την κατάθεση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον διαμεσολαβητή.


3. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ ΚΠολΔ.


Στο άρθρο αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνταχθεί  το πρακτικό της διαμεσολάβησης και τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει και πως μπορεί να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Άρθρο 10 / Απόρρητο της διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της Διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της Διαδικασίας . Τα μέρη , εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.


Οι διαμεσολαβητές , τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών και όσοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες. Όλοι οι ανωτέρω δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν σε επακολουθούσες δίκες ή διαιτησίες στοιχεία που προκύπτουν  από διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δημόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου.


Στο άρθρο 10 περιγράφονται ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της επιλογής του θεσμού της διαμεσολάβησης έναντι της συνηθισμένης σε όλους μας δικαστικής οδού. Δηλαδή με το άρθρο αυτό καθιερώνεται και επιβάλλεται ρητά ο απόρρητος χαρακτήρας του θεσμού δίνοντας το δικαίωμα στα μέρη να δεσμευτούν εγγράφως να τηρήσουν  το απόρρητο ενώ ταυτόχρονα ορίζεται πως οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών και όσοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες.

 


 Άρθρο 11 / Αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες.

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν αρχίζουν και πάλι από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από εκάτερο των μερών στο άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή ή της με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης της διαμεσολάβησης.


Η προστασία και η διαφύλαξη των αξιώσεων των μερών που υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης απαιτεί έναν ελάχιστο βαθμό συμβατότητας των κανόνων του δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου αναφορικά με την παραγραφή των αξιώσεων αυτών και τις αποσβεστικές προθεσμίες, ώστε να μην αποθαρρύνεται και να μην ανακόπτεται η διαμεσολάβηση εξαιτίας του επαπειλούμενου κινδύνου απόσβεσης των εν λόγω αξιώσεων.

Άρθρο 12 / Αμοιβές


1.    Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και για 24 κατ’ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη Διαδικασία της διαμεσολάβησης . Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αμοιβής.


2.    Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

3.    Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας της παραγράφου 1 καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Άρθρο 13 / Ενημέρωση κοινού


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φροντίζει με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, να παρέχεται πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές.

 


Άρθρο 14 / Μεταβατική διάταξη

Στην πρώτη σύνθεση της επιτροπής του άρθρου  6 παράγραφος 1 μπορούν να ορισθούν , κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, διαμεσολαβητές που έχουν λάβει τίτλο Διαπίστευσης σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.    Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του νόμου 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

3.    Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του ν. 3898/2010 και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν , σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των πολιτών σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου.
Πιο αναλυτικά:

Πότε είναι δυνατή η προσφυγή στον θεσμό της Διαμεσολάβησης.
Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση είναι δυνατή:
Α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.
Β) Ύστερα από πρόταση του Δικαστηρίου, δηλαδή, αν υπάρχει εκκρεμής υπόθεση, το δικαστήριο μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.
Γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους – μέλους ή
Δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο.

Τι είναι ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.
Φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορεί να είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνιστούν από κοινού ένα τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και λειτουργεί μετά τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σκοπός του Φορέα.


Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.
Για την υλοποίηση των σκοπών του ο φορέας πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως συνεργάζεται με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για θέματα της αρμοδιότητας τους, διοργανώνει συνέδρια ημερίδες και σεμινάρια.

Βασική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Διαμεσολαβητών.
Η Βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της διαμεσολάβησης και εφαρμογές πρακτικής των θεωρητικών γνώσεων υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εκπαιδευτή διαμεσολάβησης και εφαρμογές πρακτικής των θεωρητικών γνώσεων υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εκπαιδευτή διαμεσολάβησης με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονάδων εκπαίδευσης σαράντα ( 40 ) ωρών.


Η μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών συνίσταται στην τακτική προαγωγή των γνώσεων τους ανά διετία και με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονάδων εκπαίδευσης δέκα ( 10 ) ωρών.

Εκπαιδευτής των Διαμεσολαβητών.
Ο εκπαιδευτής διαμεσολαβητών πρέπει να είναι είτε διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών με διεθνή αναγνώριση και εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του φορέα είτε:
Α) Να είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Β) Να έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής διαμεσολαβητών σε αναγνωρισμένου κύρους φορέα κατάρτισης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με χρόνο εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα ( 40 ) ωρών.
Γ) Να έχει εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης ενός εκ των μερών.
Δ) Να έχει πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό του αντικείμενο και
Ε) Να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στον επιστημονικό του κλάδο ή να έχει τουλάχιστον διακόσες ( 200 ) ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης.

Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι Διαμεσολαβητές.
Υποψήφιοι διαμεσολαβητές μπορεί να είναι 1) Δικηγόροι και 2) όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. η από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή και την αντιστοιχία.

Οι Υποψήφιοι Δικηγόροι Διαμεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον α) δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύουν το διορισμό τους ως δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως αποδεικνύεται με τη προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου και β) προσκομίσουν βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ότι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα και ότι δεν έχουν καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Για τους Υποψήφιους Α.Ε.Ι ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών αλλοδαπής δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007, όπως αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Ανώτατος αριθμός υποψήφιων Διαμεσολαβητών.
Ο αριθμός των υποψήφιων Διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18. Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να είναι λιγότεροι από δύο για κάθε εκπαιδευτική περίοδο.

Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Το περιεχόμενο της βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης των διαμεσολαβητών περιλαμβάνεται από τρία μέρη: 1) το Θεωρητικό ( Εισαγωγή και Γενικές Αρχές της Διαμεσολάβησης, Εξέλιξη της Διαδικασίας, Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, Ανάλυση Συγκρούσεων, το δίκαιο της διαμεσολάβησης και άλλα..) ,2) μαθήματα που αφορούν την εφαρμογή της διαμεσολάβησης και 3) πιστοποίηση γνώσεων και γραπτές εξετάσεις.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Την πρώτη του Μάρτη, όλα τα παιδάκια μόλις επέστρεψαν από το νηπιαγωγείο στο σπίτι τους, σηκώνουν το χέρι ψηλά με μεγάλη χαρά και δείχνουν στους γονείς τους το νέο δώρο τους, το ερυθρόλευκο βραχιολάκι, το «Μαρτάκι». Είναι η όγδοη μέρα του Μαρτίου σήμερα και παντού, στους παιδικούς σταθμούς, το δημοτικό και όχι μόνο , όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα, φοράνε ένα άσπρο κόκκινο βραχιόλι είτε στο δεξί είτε στο αριστερό χεράκι τους.

Πως φτιάχνετε το Μαρτάκι.
Το « Μαρτάκι» αποτελείτε από άσπρες και κόκκινες κλωστές που συνήθως τις έχουν πλέξει μεταξύ τους με σκοπό να δημιουργηθεί ένα βραχιόλι ώστε να το φοράνε τα παιδιά στο χεράκι τους. Η κλωστή αυτή μπορεί να είναι λεπτή ή πιο χοντρή και πολλές φορές συνοδεύεται από μία χάντρα ή κάποιο άλλο στολίδι.

Ποια είναι η λειτουργία του.
Το Μαρτάκι πρέπει να ξέρετε είναι ένα θαυματουργό φυλακτό που λειτουργεί ως «αντιηλιακό»… προστατεύει το πρόσωπο των μικρών παιδιών ώστε να μην τα κάψει ο πρώτος ήλιος της άνοιξης. Επίσης προστατεύει τα παιδιά από το κακό το μάτι, προστατεύει τα χελιδόνια και γενικά βοηθάει ώστε να έρθει η άνοιξη χωρίς προβλήματα και να φύγει ομαλά ο χειμώνας. Το Μαρτάκι πέραν όλων των άλλων πραγμάτων που συμβολίζει, βοηθάει  τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία τις εποχές και να αντιληφθούν τις εποχιακές αλλαγές του καιρού και πιο συγκεκριμένα για την αποχώρηση του χειμώνα και την είσοδο της άνοιξης.

Πότε το κατασκευάζουν.
Συνήθως το κατασκευάζουν στο σχολείο την τελευταία μέρα του Φλεβάρη, το φοράνε την πρώτη Μαρτίου και το αφαιρούν την τελευταία μέρα του ίδιου μήνα.

Σε ποιες χώρες τηρείται αυτό το έθιμο
Είναι ένα έθιμο το οποίο τηρείται στα Βαλκάνια, κυρίως στη Βουλγαρία, και λέγεται ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και τα Ελευσίνια Μυστήρια.


Το Μαρτάκι έχει αγαπηθεί πολύ από τα παιδιά και τα φοράνε με μεγάλη περηφάνια και «κάμαρι» αρέσει επίσης στους γονείς επειδή βλέπουν τα παιδιά τους χαρούμενα για το νέο τους απόκτημα.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Το κυνήγι είναι μια από τις αρχαιότερες ασχολίες και ένας αποτελεσματικός τρόπος συλλογής τροφής που βοήθησε των άνθρωπο να επιβιώσει ανά τους αιώνες. Στην αρχαιότητα ο καλός κυνηγός ήταν εξέχον μέλος της κοινότητας στην οποία ζούσε και πολλές φορές τον λάτρευαν σαν θεό.


Στις μέρες μας το κυνήγι επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα σε όλη την επικράτεια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία.


Πότε αρχίζει το κυνηγετικό έτος.
Το κυνηγετικό έτος αρχίζει από την 1η Αυγούστου και λήγει 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Σε ποιους επιτρέπεται το κυνήγι και σε ποιες περιπτώσεις;
Το κυνήγι επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας κυνηγιού, η οποία έχει εκδοθεί στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του από την αρμόδιας δασική αρχή.
Δεν μπορεί να πάρει κανείς άδεια θήρας εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου, εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι από την υπηρεσία τους δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε τέτοιου είδους οργανώσεις όπως και οι αλλοδαποί.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της άδειας θήρας – άδειας κυνηγιού;
Η άδεια θήρας είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, ισχύει για την κυνηγετική περίοδο και την περιφέρεια από όπου εξεδόθη και διακρίνεται: α) σε Τοπική για την Περιφερειακή Ενότητα όπου εκδόθηκε, β)σε Περιφερειακή και ισχύει για μία από τις κυνηγετικές περιφέρειες όπως ορίζεται στον νόμο. ( βλέπε παρακάτω την ενότητα Κυνηγετικές Περιφέρειες)
Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι άδειας θήρας οι οποίοι έχουν μετατεθεί μπορούν να θηρεύουν και στην περιφέρεια στην οποία έχουν τοποθετηθεί με την παλιά άδεια η οποία όμως έχει θεωρηθεί από την αρμόδια δασική αρχή.
Για να εκδοθεί άδεια κυνηγιού σε κατοίκους απαγορευμένων ζωνών της παραμεθορίου περιοχής απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

Σε ποιους απαγορεύεται η χορήγηση άδειας θήρας:
Σε όσους έχουν καταδικασθεί:
Α) Σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή πλημμέλημα και τους επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
Β) Σε ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και παράβαση των διατάξεων περί θήρας.
Γ) Επί εμπρησμώ ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ’ όσον η τέλεση των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκηση της θήρας και προς την προστασία των δασών.
Προκειμένου περί καταδικασθέντος για παράβαση των διατάξεων περί θήρας, μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση άδεια θήρας από τον Νομάρχη, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά την πάροδο δύο ετών από την έκτιση της ποινής, περί καταδικασθέντος δε σε βαθμό πλημμελήματος για τις παραβάσεις (βλ. παραπάνω) Α), Β), Γ) μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση άδειας θήρας από τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από γνώμη της αρμόδιας δασικής αρχής μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκτιση της ποινής.

Η μετά την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου καταδίκη, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας θήρας ( άδειας κυνηγιού) και κατάσχεται από τα αρμόδια δημόσια όργανα χωρίς να επιστρέφονται τα χρήματα για την έκδοση της κυνηγετικής άδειας χρηματικά ποσά.

Δεν χορηγείται, άδεια θήρας, κυνηγετική άδεια, σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, μπορεί όμως να χορηγηθεί κυνηγετική άδεια σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου ότι συγκατατίθεται στην έκδοση άδειας θήρας, άδειας κυνηγιού.

Πότε επιτρέπεται το κυνήγι συγκεκριμένων ειδών :

Α) Του Λαγού την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Ιανουαρίου.
Β) Της Ορεινής Πέρδικας αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου.
Γ) Της Πεδινής Πέρδικας αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου.


Πότε επιτρέπεται το κυνήγι των υπόλοιπων θηραμάτων:
Των υπόλοιπων θηραμάτων αρχίζει από 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Μαρτίου.

Ποιες ώρες της ημέρας επιτρέπεται η θήρα:
Η θήρα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή μισή ώρα πριν την ανατολή και μέχρι μισή ώρα πριν τη δύση του ηλίου.


Πότε επιτρέπεται η δια δηλητηρίου καταπολέμηση των επιβλαβών θηραμάτων και υπό ποιες προϋποθέσεις:
Από 11ης Μαρτίου και μέχρις ενάρξεως της κυνηγετικής περιόδου επιτρέπεται η διά δηλητηρίου καταπολέμηση των επιβλαβών θηραμάτων, με μέριμνα και ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η σύλληψη στις φωλιές των νεογνών και νεοσσών αυτών, ως και η καταστροφή των φωλεών των.

Επίσης η συγκρότηση συνεργείων για έρευνα (παγάνα) ως και η δίωξη των κορακοειδών με επίβλεψη δασικού οργάνου. Κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου η χρήση παγίδων και δηλητήριων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί με απόφασή του να παρατείνει την θήρα των αποδημητικών πτηνών σε όλη την Επικράτεια ή περιφέρεια αυτής, έπειτα από πρόσθετη καταβολή τέλους το οποίο θα ορίζεται ρητώς στην απόφαση.

Ποια κατηγορία θηραμάτων επιτρέπεται να θηρευτούν και ποιες απαγορεύονται.
Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται όλα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά εκτός από:
Τα θηλαστικά: του Ακανθόχοιρου (σκαντζόχοιρου), της Νυχτερίδας, της Μυγαλής και του Ασπάλακα ( τυφλοπόντικα),
Τα πτηνά: Των μικρότερων κατά μέγεθος, μη συμπεριλαμβανομένης της Σιταρήθρας ( δηλαδή των μικρότερων σε μήκος των 17 εκ.)
Καθώς επίσης του Κύκνου, του Πελαργού, Φοινικοπτέρου, Ροδοχρόου, Γερανού, Κούκκου, όλων των ειδών γυπός ( ορνέου), όλων των ειδών Δρυοκολάπτου, Έποτος ( Τσαλαπετινού), όλων των ειδών κίρκου ( κιρκινεζιού) και Τριόρχου, Ακριδοθήρα ( αγιοπουλιού ), Σίττης ( τσοπανάκου σφυρικτή), Αιγοθήλου ( γιδοβίζι – πλάνου), του μικρού Μελανοκεφάλου Γλάρου, παντός Χελιδόνος, του Κορακίου ( χαλκοκουρούνας), παντός είδος Νυκτοβίων και της Τρυγόνος της Στρεπτοπηλίας Δεκαοκτώ ( δεκαοχτούρας).


Ποιες είναι οι κυνηγετικές περιφέρειες στις οποίες μπορούν να θηρεύουν οι κάτοχοι κυνηγετικής άδειας.
Όλη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω κυνηγετικές περιφέρειες:
Α) Της Κρήτης και Δωδεκανήσων με τα των αυτών νήσων και με έδρα τα Χανιά.
Β) Των νησιών του Αρχιπελάγους με έδρα την Μυτιλήνη.
Γ) Της Πελοποννήσου με τα νησιά της Ύδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικρότερων της περιφερείας τους με έδρα την Πάτρα.
Δ) Της Στερεάς Ελλάδας με τα νησιά της Ευβοίας, Λευκάδας, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλαμίνας, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών, και Πόρου, ως και των μικρότερων της περιφέρειας αυτής, με έδρα την Αθήνα.
Ε) Της Ηπείρου με τα νησιά της Κέρκυρας και Παξών, με έδρα τα Ιωάννινα.
Στ) Της Βορείου Ελλάδας ( Μακεδονία – Θράκη) με τα νησιά της Θάσου και Σαμοθράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ζ) Της Θεσσαλίας με τα νησιά των Σποράδων με έδρα τη Λάρισα.

Ποια είναι τα μέσα ασκήσεως θήρας και πως μεταφέρονται τα θηράματα.
Το κυνήγι μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο με το συνηθισμένο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο αλλά και με τόξο, κυνηγετικό μαχαίρι με τη συνοδεία σκύλου ή μη.
Ως κυνηγετικό όπλο νοείται το επωμιζόμενο μονόκαννο, δίκανο, επαναληπτικό ή αυτόματο με λείο το εσωτερικό της κάννης και ΟΧΙ ραβδωτό.
Το κυνήγι με πυροβόλο όπλο ή αεροβόλο ή οποιουδήποτε άλλου όπλου απαγορεύεται.

Πως μεταφέρονται τα κυνηγετικά όπλα.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρονται κυνηγετικά όπλα με οποιοδήποτε όχημα, τραίνου, πλοίου κ.λ.π και εντός κατοικημένων περιοχών αυτά θε πρέπει να είναι χωρίς φυσίγγια και να φέρεται υποχρεωτικά μέσα σε θήκη, λυμένο. Τα εντός των οικιών φυλαγμένα όπλα πρέπει να είναι χωρίς φυσίγγια. 

Οι κυνηγοί παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τιμωρούνται με κράτηση και στέρηση της άδειας για ένα έτος.

Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί όταν απαγορεύεται το κυνήγι να επιβάλει με απόφασή του, τη σφράγιση των κυνηγετικών όπλων. Εάν όμως συντρέχουν τεχνικοί ή άλλοι ειδικοί λόγοι οι οποίοι θα αναφέρονται ρητώς στην απόφασή του μπορεί να εξαιρέσει από την υποχρέωση αυτή ορισμένες περιοχές της Επικράτειας.


Επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση παγίδας;

Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρήση παγίδας, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φυτών ή οργάνων ή άλλων ανάλογων μέσων που έχουν ως σκοπό την θανάτωση σύλληψη ή νάρκωση, εν γένει άγριων θηλαστικών και πτηνών καθώς επίσης και η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων.Επίσης απαγορεύεται η με σκοπό το κυνήγι χρησιμοποίηση ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων.

Χρήση παγίδας επιτρέπεται να γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.

Κυνηγετικά σκυλιά
Τα κυνηγετικά σκυλιά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο ταυτότητας. Το δελτίο ταυτότητας χορηγείται στους ιδιοκτήτες τους υπό του οικείου κυνηγετικού συλλόγου ύστερα από την καταβολή παραβόλου.
Για να διακρίνονται τα κυνηγετικά σκυλιά, καθιερώνεται ενιαίο ομοιόμορφο διακριτικό σήμα σε όλη την επικράτεια.
Δεν επιτρέπεται η χωρίς φίμωτρο μεταφορά του κυνηγετικού σκυλιού με δημόσιο μεταφορικό μέσο.
Απαγορεύεται η κατά τη νύκτα κυκλοφορία των κυνηγετικών κυνών ελεύθερα στην ύπαιθρο ή υπό επιτήρηση αλλά και κατά την ημέρα όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα.
Αυτός που βρήκε κυνηγετικό σκύλο περιπλανώμενο αλλά φέρει το διακριτικό του σήμα υποχρεούται να το παραδώσει στον ιδιοκτήτη του άμεσα ή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή δασική αρχή. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το πλησιέστερο δασικό όργανο. Η δασική ή και άλλη αρχή παραδίδει τον σκύλο στον οικείο κυνηγετικό σύλλογο ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει για την εύρεση του κατόχου και την απόδοση τούτου μετά την καταβολή την καταβολή εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του κυνηγετικού σκύλου.
Εάν εντός 15 ημερών από της παραδόσεως του κυνηγετικού σκύλου στον κυνηγετικό σύλλογο δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης του ο κυνηγετικός σύλλογος προβαίνει σε δημοπρασία του σκύλου και τα πρακτικά αυτή εγκρίνονται από τον δασάρχη. Το εκπλειστηρίασμα μετά την αφαίρεση των καταβληθέντων εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του κυνηγετικού σκύλου, αποδίδεται αποδίδετε στον ιδιοκτήτη του αν παρουσιασθεί μέσα σε ένα μήνα από την εκποίηση.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και ποια η διαδικασία χορήγησης άδειας θήρας.

Για τους ημεδαπούς κυνηγούς.
1) Αίτηση προς την αρμόδια αρχή της περιοχής ( Δασική Αρχή ) για χορήγηση άδειας θήρας.
2) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ( Α.Κ.Κ.Ο ) ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
3) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( ομαδικό ή ατομικό) για την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί από την άσκηση του κυνηγιού.
4) Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α,β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του ΝΔ 86/1969 ( βλέπε ενδεικτικά παραπάνω) ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας.

Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, το είδος της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο ακριβής χρόνος που παρήλθε από αυτήν.

Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα συμπληρώνουν επιπλέον ότι είναι « κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου».

Επιπλέον έγγραφα που θα προσκομίσουν οι νέοι κυνηγοί οι οποίοι θα εφοδιαστούν για πρώτη φορά με κυνηγετική άδεια και θα υποβληθούν σε εξετάσεις.
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις.
Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Ως αποδεικτικό νόμιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση και από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας. Προσοχή! Το αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και για τους παλαιούς κυνηγούς οι οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους.

Που υποβάλλονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά:
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, για τη χορήγηση της άδειας θήρας, δασική αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο απαιτείται μόνο για τους νέους κυνηγούς.
Η αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ενημερώσει την αρμόδια δασική αρχή η οποία ανακαλεί αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας.
Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το ΥΠ.Ε.Κ.Α κυνηγετικού συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στον κυνηγετικό σύλλογο.

Η αίτηση σε Δασική Αρχή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδεια θήρας, δύναται να υποβληθούν από μεμονωμένο κυνηγό, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος είτε μέσω ατομικού πληρεξουσίου Δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει.

Κυνηγετική Άδεια για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε, ομογενείς, αλλοδαπούς 15τους παραμονής και άνω και δια διπλωματικούς υπαλλήλους.

Η άδεια θήρας, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία καταθέτουν οι παραπάνω και έχουν εκδοθεί στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από τις δασικές αρχές. Αντίγραφα αυτών αποτελούν στοιχεία του φακέλου που τηρείται στις αρμόδιες δασικές αρχές οι οποίες, όταν το θεωρούν απαραίτητο, δύνανται να ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίστοιχη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι ανωτέρω προκειμένου να εκδώσουν άδεια θήρας συμπληρώνουν δήλωση του νόμου 1599/1986 για τον τόπο κατοικίας τους στην Ελλάδα και καταθέτουν επιπλέον όπως και οι ομογενείς το προβλεπόμενο παράβολο και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν( βλ. παραπάνω).

Διακρίσεις διάφορων τύπων αδειών θήρας.
Η άδεια θήρας έχει ετήσια χρονική διάρκεια ανανεώνεται δηλαδή κάθε έτος. Προς διάκριση των διαφόρων τύπων αδειών θήρας, πέραν της αναγραφής του είδους της χορηγούμενης άδειας στο σώμα του χορηγούμενου εντύπου « ατομικού βιβλιαρίου θήρας» τίθεται έγχρωμη σφραγίδα στη άνω δεξιά θέση της σελίδας, ετήσιας θεώρησης, του βιβλιαρίου ως εξής:
Α) Τοπικές Άδειες θήρας: Πράσινο Χρώμα και θα σημειώνεται το Χρώμα Τ
Β) Περιφερειακές άδειες θήρας: Βαθύ κυανό χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Π.
Γ) Γενικές Άδειες θήρας: Κόκκινο Χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Γ.

Για τους υπηκόους ξένων κρατών πλην κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν στην Ελλάδα χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας:

Επιτρέπεται να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Κ.Ε.Π), δημόσιες ή ιδιωτικές.

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να  τηρούνται από τους επίδοξους κυνηγούς διότι η παράβασή τους συνεπάγεται την τιμωρία τους τόσο με την ποινική τους καταδίκη όσο  και με την επιβολή προστίμων και άλλων διοικητικών κυρώσεων. 

Προσοχή! Οι συμβουλές αυτές είναι όλως ενδεικτικές οπότε οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, επειδή και η νομοθεσία υπόκειται σε συνεχόμενη ανανέωση, θα πρέπει θα απευθυνθούν για περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια στους οικείους κυνηγετικούς συλλόγους, ή την οικεία Δασική Αρχή  ή την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή ή στον νομικό τους σύμβουλο.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η E.O.Π (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών) είναι μια στατιστική έρευνα η οποία διενεργείται και ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ ( Ελληνική Στατιστική Αρχή) και υπολογίζει τη Μέση Συνολική Δαπάνη Διαβίωσης των Οικογενειακών Νοικοκυριών με πληροφορίες που συγκεντρώνονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοικοκυριών της Ελλάδας.

Η έρευνα διενεργείται σε δείγμα χιλιάδων ιδιωτικών νοικοκυριών ( 6.150) στο σύνολο των περιοχών της χώρας. Είναι ήδη δημοσιευμένα τα στοιχεία της δειγματολογικής έρευνας της Ε.Ο.Π του έτους 2015 ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας του έτους 2016 θα ανακοινωθούν στις 29/06/2017.


Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά τα είδη διατροφής και ακολουθούν η στέγαση και οι μεταφορές ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών.


Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του υπεύθυνου του νοικοκυριού καθώς επίσης διαφέρει και ανάλογα με τον τόπο διαμονής του νοικοκυριού. Όπως και στην έρευνα του έτους του 2015, τα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 45 – 54 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο, περισσότερο ενώ παράλληλα τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 20,4 % λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.


Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου δαπάνης της διατροφής και διαβίωσης των Ελληνικών Νοικοκυριών είναι αναλυτικά: 1) Όλα τα είδη διατροφής με τα μη οινοπνευματώδη ποτά ( Αλεύρι ψωμί, δημητριακά, Κρέας, Ψάρια, Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, Έλαια και λίπη, Φρούτα, Λαχανικά, Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα και ζαχαρωτά, Καφές, τσάι και κακάο, Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά χυμοί φρούτων και λαχανικών), 2) Οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, 3) Είδη ένδυσης και υπόδησης, 4) Στέγαση, 5) Διαρκή Αγαθά, 6) Υγεία, 7) Μεταφορές, 8) Επικοινωνίες, 9) Αναψυχή και Πολιτισμός, 10) Εκπαίδευση, 11) Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια, 12) Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.


Επίσης από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν :
• Τηλεόραση έγχρωμη (99%)
• Κινητό τηλέφωνο (90%)
• Σταθερό τηλέφωνο ( 87% )
• Επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΧ ( 66%)
• Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (65,5%)
• Πλυντήριο Πιάτων (36,5 %)
• Καταψύκτη ( 29% )
• Δεύτερη κατοικία ( 16%) και
• Κλειστό χώρο στάθμευσης (13%,2)
Και χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό 39,8 %


Ο Μέσος Όρος Μηνιαίας δαπάνης των Ελληνικών Νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών για το έτος 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.419,57 Ευρώ.

Η έρευνα αυτή είναι χρήσιμη για όλους τους Έλληνες Πολίτες τόσο για την κατηγορία των πολιτών που διατηρεί επιχειρήσεις και ταυτόχρονα τους ενδιαφέρει να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν τα χρήματά τους τα νοικοκυριά για να οργανώσουν την εμπορική στρατηγική τους όσο και τα ίδια τα νοικοκυριά, κυρίως τα υπερχρεωμένα, ώστε σε συνδυασμό με την βοήθεια των ειδικών οικονομικών και νομικών τους συμβούλων να καταφύγουν σε λύσεις και τακτικές που θα τους αποδεσμεύσουν από τα δυσβάστακτα χρέη.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Δημ. Παπαδημούλης: Το Grexit είναι έξω από το τραπέζι – όποιος το επικαλείται, όχι μόνο βλάπτει την Ελλάδα, αλλά και το σύνολο της Ευρωζώνης.
Η γερμανική εφημερίδα « ΤΑΖ» φιλοξενεί συνέντευξη του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη. 
Στις δηλώσεις του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής σημειώνει πως « ο λόγος για την καθυστέρηση είναι οι υπερβολικές απαιτήσεις του ΔΝΤ, το οποίο επιμένει στη λήψη πρόσθετων μέτρων λιτότητας», τονίζοντας ότι « είμαστε αντιμέτωποι με μία παράλογη κατάσταση, όπου ο κύριος Σόιμπλε θέλει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα, αλλά απορρίπτει κάθε συμβιβασμό μαζί του». 
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, απαντώντας σε ερώτηση για την ανάγκη εξεύρεσης μιας μακροπρόθεσμης λύσης για την Ελλάδα, υπογραμμίζει πως «η μόνη λύση θα ήταν η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε μια πορεία ανάπτυξης και να εξαλειφθούν οι αιώνιες αμαρτίες σε αυτή τη χώρα, όπως οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή».

Αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι ξένοι Ευρωβουλευτές τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχουν τους περισσότερους φίλους εδώ στο Στρασβούργο σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
 
Ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης απεύθυνε ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από το βήμα της Βουλής  για την αύξηση φαινομένων βίας και έξαρση της εγκληματικότητας λέγοντας πως η ανοχή στη βία πρέπει να τελειώσει και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης των Ελλήνων πολιτών ενώ ταυτόχρονα τον κατηγόρησε για ανικανότητα και πως συμβολίζει μια εποχή οικονομικής κατάθλιψης, διάλυσης και παραίτησης. 
 
Κατά την απάντησή του ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στο σώμα της βουλής και τόνισε πως το ενδιαφέρον του κύριου Μητσοτάκη για την ασφάλεια των πολιτών είναι υποκριτικό και πως στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για τη βία στα γήπεδα ή για τις επιθέσεις κατά των πολιτικών αλλά κινδυνολογεί συνειδητά με σκοπό να πλήξει την αξιοπιστία της κυβέρνησης για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας και πως στην προσπάθειά του αυτή «φοράει την φανέλα των δανειστών».
 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Είναι βαθύτατη η θλίψη για την αδόκητη απώλεια του εξαίρετου συναδέλφου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, Βαγγέλη Μπασιάκου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή. Εκλεγόμενος συνεχώς από το 1989, κόσμησε τα κοινοβουλευτικά έδρανα με το ήθος του, τον μετριοπαθή λόγο του, την πολιτική και επιστημονική συγκρότησή του.
 
Εκ μέρους της Βουλής και προσωπικώς, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του.