Το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η διαμεσολάβηση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

 

Τι είναι ο Διαμεσολαβητής και ποια τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει
Προσόντα

Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από έγκυρο φορέα εκπαίδευσης και διαπίστευσης διαμεσολαβητών. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη εν προκειμένω περιλαμβάνονται η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και η διαρκής ενημέρωση της εκπαίδευσης και της πρακτικής τους εξάσκησης όσον αφορά τις δεξιότητες διαμεσολάβησης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν προτύπων ή συστημάτων διαπίστευσης.

Διορισμός
Ο διαμεσολαβητής συνεννοείται με τα μέρη σχετικά με τις κατάλληλες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Πριν αποδεχθεί τον διορισμό του, ο διαμεσολαβητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και, εφόσον του ζητηθεί, παρέχει στα  μέρη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του.

Διαφήμιση
Οι διαμεσολαβητές δύνανται να προωθούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.

Ανεξαρτησία και αμεροληψία

Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αναλάβει εργασία και αν την έχει ήδη αναλάβει δεν επιτρέπεται να τη συνεχίσει εάν προηγουμένως δεν καταστήσει γνωστές τις τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία του το ίδιο ισχύει για κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Η υποχρέωση γνωστοποίησης τέτοιων περιστάσεων ισχύει εις το διηνεκές και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.
 
Περιστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνουν :

Α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη.
Β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαμεσολάβησης.
Γ) το γεγονός ότι ο διαμεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία εργάζεται έχει ενεργήσει και το παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα πλην του διαμεσολαβητή για κάποιο από τα μέρη.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο διαμεσολαβητής επιτρέπεται να αποδεχθεί να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή ή να εξακολουθήσει να τα ασκεί μόνο εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με πλήρη ανεξαρτησία και ουδετερότητα , ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, και με ρητή συγκατάθεση των μερών.
Ο διαμεσολαβητής ενεργεί και πρέπει και προς οποιονδήποτε τρίτο να δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί σε μόνιμη βάση με αμεροληψία έναντι των μερών και μεριμνά για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.

Συμφωνία Διαμεσολάβησης, διαδικασία, διευθέτηση της διαφοράς και αμοιβή

Διαδικασία

Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει μέριμνα ούτως ώστε τα μέρη της διαμεσολάβησης να κατανούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί καθώς και τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών.
Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται , ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης τα μέρη έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίων των διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που βαρύνουν τον διαμεσολαβητή και τα μέρη.
 Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των μερών, η συμφωνία διαμεσολάβησης καταρτίζεται γραπτώς.
 Ο διαμεσολαβητής φορντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπύψη τα δεδομένα της εκάστοε υπόθεσης, π. χ τις πιθανές ανισορροπίες ισχύος, τυχόν επιθυμίες που έχουν εκράσει τα μέρη και την ανάγκη για ταχεία επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη είναι ελύθερα να συμφωνήσουν με τον ιδαμεσολαβητή τον τρόπο διεξαγωηής της όλης διαδικασίας είτε με παραπομπή σε κάποιο σύνολο κανόνων. Η με άλλον τρόπο.
Αν το κρίνει σκόπιμο, ο διαμεσολαβητής δύναται να ακροασθεί έκαστο μέρος χωριστά.

Ευθυδικία
Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία.
Ο διαμεσολαβητής, αν το κρίνει σκόπιμο, ενημερώνει τα μέρη και δύναται να περατώσει τη διαμεσολάβηση εφόσον:
Α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς η οποία, κατά την κρίση του φαίνεται μη εκτελεστή ή παράνομη, με γνώμονα τα δεδομένα της υπόθεσης και την ικανότητα του διαμεσολαβητή να διατυπώσει μια τέτοια κρίση ή
Β) ο διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι απίθανο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.

Περάτωση της διαδικασίας.
Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διευθέτηση που ενδεχομένως θα εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των μερών, καθώς επίσης ότι όλα τα μέρη κατανοούν τους όρους της συμφωνίας.
 
Τα μέρη είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν από διαδικασία διαμεσολάβησης χωρίς αιτιολογία.

Ο διαμεσολαβητής δύναται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των μερών και εντός των ορίων της εντολής του, να ενημερώσει τα μέρη για το πώς μπορούν να επισημοποιήσουν τη μεταξύ τους συμφωνία και για το πως μπορούν να την καταστήσουν εκτελεστή.

Αμοιβή
Ο διαμεσολαβητής οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρέχει στα μέρη πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής του που σκοπεύει να εφαρμόσει, εκτός αν οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη παρασχεθεί. Ο διαμεσολαβητής δεν αποδέχεται την αποστολή του προτού όλα τα μέρη της εκάστοτε διαφοράς συμφωνήσουν με τις αρχές που ισχύουν για την αμοιβή του.

Εχεμύθεια
Ο διαμεσολαβητής τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν προκύψει εκ της διαμεσολάβησης ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαμεσολάβηση, εκτός αν είναι υποχρεωμένος να πράξει άλλως εξαιτίας διάταξης νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης. Κάθε πληροφορία η οποία κοινολογείται εμπιστευτικά στον διαμεσολαβητή από ένα μέρος δεν επιτρέπεται να κοινολογείται στα άλλα μέρη, εκτός αν παρέχεται σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της εκάστοτε πληροφορίας είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου.

Διαβάστηκε 357 φορές

Δείτε επίσης για την κατηγορία Πολιτική

Ιουνίου 08, 2017

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η διαμεσολάβηση

Μαΐου 29, 2017

Απεβίωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Μαρτίου 04, 2017

Ερώτηση προς την Ε. Επιτροπή για την συμφωνία για το προσφυγικό υπέβαλε ο Δ. Παπαδημούλης.

Φεβρουαρίου 27, 2017

Απίστευτο πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μία Πόρσε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.